T Rklerin K Lt R K Kenleri

T rklerin K lt r K kenleri PDF
Author: Ergun Candan
Publisher: artcivic
ISBN: 9758312111
Size: 17.20 MB
Format: PDF
Category : Social Science
Languages : tr
Pages : 370
View: 1859

Get Book

Dünyanın en gizemli yörelerinden biri kuşkusuz ki, Orta Asya'dır. Bir zamanlar bu yörede yaşananlar, tarihin en gizli kalmış bölümlerini oluşturur. Türkler için de her şey burada başlamıştı. Orta Asya Gök Tanrı Dini ve Atalar Kültü... Türk Mitolojisi'ndeki Gökyüzü'nden inen ışıklar ve Kurt'tan Türeyiş Efsaneleri'nin perde arkası... Tanrı Dağları, Ergenekon, Demir Çağı ve Tufan... Şamanizm'de ruh, ölüm ve ölüm ötesi yaşam... Şaman rahiplerinin gizli ayinleri...Sırlarla dolu gizemli Anadolu... Nemrut Dağı'ndan Kafkasya'ya uzanan gizli yeraltı tünelleri... Hitit, Mitra, Diyonizos Kültleri... Müslümanlık'tan önce namaz kılan, hacca giden Harranlı Sabiiler...Türkler Nasıl Müslüman oldu?.. Türkler'in Şamanizm'i terketme nedenleri... Türkler'in İslamiyet'e geçişindeki Sufiler'in rolü... Tasavvuf Felsefesi'nin Anadolu Müslümanlığının oluşumundaki etkileri... Melametilik, Ahilik, Mevlevilik, Bektaşilik... Mesnevi içine gizlenen Batıni Bilgiler... Yunus Emre'den Bilge Nasreddin Hoca'ya halk inisiyasyonu...Anadolu Halk inançları, Adetleri ve Batıl İnançları'nın ardındaki gerçekler... Büyüsel işlemlerin Halk İnançları'yla bağlantıları... Kara kedi neden uğursuz sayılmıştır?.. Nazarla ilgili inançların kökeni... Yağmur Duası... Ya da Taşı'nın sihirli gücü... Türk Dediğimiz Kimlerdi?...Türk sözcüğünün anlamı ve ilk ortaya çıkışı... 20.000 yıl önce Orta Asya'da yaşananlar... Siriusyen Kültür, Mu Kültürü ve Türkler'in kökeni... Atatürk'ün Türkler'in kökeni ile ilgili aradığı sır neydi?...Anadolu Kültürünün gizli kalmış sırları ve unutulmuş gerçekleri bu kitapta sizlerle buluşuyor...

Sel Uklular Tarihi Ve T Rk Slam Medeniyeti

Sel uklular Tarihi ve T rk   slam Medeniyeti PDF
Author: Osman Turan
Publisher: Ötüken Neşriyat A.Ş.
ISBN: 6051552634
Size: 11.87 MB
Format: PDF, ePub, Docs
Category : History
Languages : tr
Pages : 542
View: 1205

Get Book

Kendisinden sonraki bütün tarih araştırmalarına metod ve muhteva olarak kaynaklık etmiş bir baş eserdir. "Türkler, İslâmiyeti umumî ve millî din hâline getirince Altay dağlarından Akdeniz kıyılarına kadar Cihân-şümûl Selçuklu İmparatorluğunu kurmuşlardır. Bu suretle İslâm dünyasına hâkim olan, Yakın-Şark'ı ve husûsiyle Anadolu'yu Türkleştiren Selçuklular, İslâm dünyasına ırkî, siyâsî, iktisadî, içtimâ ve kültürel yeni müessese ve unsurlar getirerek İslâm medeniyetini çöküntüden kurtarıp ona taze bir kan ve hayatiyet vermişler; çeşitli kavim, din ve mezhepler arasında vücûda getirdikleri yeni nizâmı, meydana çıkan yeni devletler ile, dört asır sürdürmüşlerdir. Türkiye Tarihi'nin cihanşümul Osmanlı Devleti'nden önceki devresi... [Ötüken Neşriyat A.Ş.]

Orta Asya T Rk Tarihi

Orta Asya T rk Tarihi PDF
Author: İbrahim Sarı
Publisher: noktaekitap
ISBN:
Size: 45.53 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
Category : History
Languages : tr
Pages : 208
View: 6026

Get Book

Eski Türklerin tarihi göçlerden önce oturdukları ana yurdun neresi olduğu problemi, geçtiğimiz yüzyıldan itibaren tartışılan bir konudur. Batılı araştırmacıların çoğu problemi kendi uğraştıkları bilim dalları açısından ele aldıklarından bu konuda farklı sonuçlara varmışlardır. Tarihçiler Çin kaynaklarına dayanarak Altay Dağları‘nı ve etrafını Türklerin ilk ana yurdu olarak kabul etmişlerdir. Sanat tarihçileri Tanrı dağları – kuzeybatı Asya sahasını ana yurt olarak belirtmişlerdir. Bazı kültür tarihçileri ise İrtiş Nehri – Urallar arasını veya Altaylar – Kırgız bozkırları arasını veya Baykal Gölü’nün güneybatısını ana yurt olarak göstermişlerdir. Türkler M.Ö. 2000 yılından daha eski çağlarda, Orta Asya’da Sayan-Altay dağlarının kuzeybatı bölgesinde, Ye-nisey ırmağı boylarında yaşıyorlardı. M.Ö. 1500′lerde oturdukları geniş bölge Sayan dağlarından Altaylar’a ve Tanrı dağlarına kadar iniyor, batıda Urallar’a kadar uzanıyor, güneyde Balkaş gölünü, güneybatıda Aral gölünü, Hazar denizini ve kuzeydoğu bozkırlarını içine alıyordu. M.Ö. 1100 yıllarından itibaren Türkler ilk yurtlarını boşaltarak Altaylar’a inmiş, Türkistan’a (Doğu ve Batı Türkistan) yerleşmişlerdi. M.Ö. yedinci yüzyılda, Ordos, Volga ve Kuzeybatı Asya olmak üzere üç yöne göç yapılmıştı: Yakut Türkleri Kuzeydoğu Sibirya’ya göç etmişti. Onlarla bir süre yaşayan Çuvaşlar ise batıya yönelerek Ural dağlarının güneyine indiler. ..

Tarih Dersleri Yard Mc Ders Kitab

Tarih Dersleri Yard mc  Ders Kitab  PDF
Author: Bülent Özer
Publisher: Google Commerce Ltd
ISBN: 6058624207
Size: 28.57 MB
Format: PDF, ePub
Category : History
Languages : tr
Pages : 850
View: 2522

Get Book

İletişim: [email protected] Eserin temel amacı; öğrencilerin tarihi olayları, olguları kavramalarına yardımcı olmaktır. Öğrencinin yargıda bulunmasını sağlamak amacı ile olaylar arasında ortak yönler saptandı. Çağdaş kaynaklar ile her konu güncelleştirilerek, hafızalarda canlanması sağlandı. Ekonomik ilişkiler ile toplumların yaşam seviyeleri saptandı. Yönetim teknikleri belirlenerek devletlerin ortak yönleri saptandı. Böylece öğrencinin kavraması kolaylaştırıldı. Öğretmenler için günlük plan olarak kullanılabilecek bir eser. Bu amaçla pdf'de hiç bir kısıtlama yapılmadı. Kitap zaman zaman güncellenmektedir. Güncel versiyonları kullanalım.